Wat is IGT-K?

Wat is IGT-K?

IGT-K staat voor Integratieve Gehecht­heids­bevor­derende Trauma­behande­ling voor Kinderen. IGT-K is een behande­ling die kan worden ingezet bij problemen die zijn ontstaan nadat een kind voor een langere tijd ingrijpende ervaringen in de thuis­situatie heeft meegemaakt. IGT-K heeft als doel om de trauma­klachten, gedrags­problemen en emotie­regulatie­problemen te doen afnemen en de relatie tussen kind en (huidige) ouder te versterken.

IGT-K is een behandeling waarbij zowel het kind als de ouder(s) naar de behandeling komen. In de therapie werken ouders aan het begrijpen van het gedrag en de emoties van het kind, zodat zij goed kunnen aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Het kind leert om beter met heftige emoties, zoals verdriet en boosheid, om te gaan. Daarnaast leert het kind om zich te laten helpen door een betrouwbare volwassene en hierop te leren vertrouwen, zodat de relatie tussen kind en (huidige) ouder versterkt wordt. Als laatste wordt in de behandeling, wanneer er een basis is in het vertrouwen tussen het kind en de (huidige) ouder, gewerkt aan de trauma­verwerking middels EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing).

IGT-K wordt gegeven door twee therapeuten: een gezins- en een trauma­therapeut. Beide therapeuten werken met het kind en de ouders aan bovenstaande doelen.

IGT-K is de Nederlandse adaptatie van een Amerikaans behandel­protocol, genaamd Integrative Attachment Trauma Protocol for Children (IATP-C). Dit protocol is ontwikkeld door Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer en Stefanie Armstrong van The Attachment Trauma Center Institute in Nebraska. Meer informatie over het Amerikaanse protocol is te vinden via hun website.

Oefening uit behandelfase 2 van IGT-K: Matroesjka’s

Wanneer wordt IGT-K ingezet?

IGT-K kan worden ingezet bij kinderen tussen de zes en de zestien jaar die in het verleden ingrijpende gebeur­tenissen in hun thuis­situatie hebben meegemaakt en die ten gevolge daarvan traumak­lachten, gehecht­heids­problema­tiek, gedrags­problemen en/of emotie­regulatie­problemen hebben ontwikkeld. Het is belangrijk dat het kind in het heden in een perspectiefbiedende situatie woont. Een perspec­tief­biedende plaatsing kan een pleeggezin, adoptie­gezin of een biologisch gezin zijn.

IGT-K is een intensieve en langdurige behandeling en wordt daarom alleen ingezet wanneer aan een van de volgende twee punten voldaan is:

  • Een kortdurende bewezen effectieve trauma­behandeling, zoals EMDR of TF-CBT, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
  • Er is een klinisch oordeel van een behande­laar dat de inzet van een kortdurende bewezen effec­tieve trauma­behande­ling, zoals EMDR of TF-CBT, wordt bemoeilijkt omdat het kind wanneer er over de trauma’s gesproken wordt extreem vermijdend is of erg ontregelt.