Wat is IGT-K?

Wat is IGT-K?

IGT-K is een in Amerika ontwikkelde behandeling. De oor­spronkelijke naam is The Integrative Team Treatment for Attach­ment Trauma in Children. In Nederland heeft de behande­ling de naam Integra­tieve Gehecht­heids­bevor­derende Trauma­behande­ling voor Kinderen gekregen, afkorting IGT-K. De behande­ling is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar die problemen hebben met hun gedrag en/of gevoelens als gevolg van een lang­durige periode van ingrij­pende, trauma­tische ervaringen in het verleden. Tijdens de behande­ling worden 2 soorten therapie geïntegreerd: gezinstherapie en trauma­behandeling middels EMDR. De behande­ling wordt dan ook door een team van twee therapeuten gegeven, een EMDR therapeut en een gezins­therapeut.

IGT-K is de Nederlandse adaptatie van een behandelmodel, genaamd Integrative Attachment Trauma Protocol for Children (IATP-C). Dit protocol is ontwikkeld door Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer en Stefanie Armstrong van The Attachment Trauma Center Institute in Nebraska. Meer informatie over het Amerikaanse protocol is te vinden op hun website.

In 2017 hebben Nederlandse thera­peuten en onderzoekers contact gezocht met de Amerikaanse oorspron­ke­lijke ontwik­kelaars en is in samen­werking de Nederlandse adaptatie tot stand gekomen. Tege­lijker­tijd heeft een pilot-onderzoek ter evaluatie van het Nederlandse behandel­model plaats­gevonden. Op dit moment wordt de IGT-K behande­ling binnen meerdere GGZ-organi­saties voor kind en jeugd ingezet.

Materiaal bij behandelfase 1 van IGT-K: Flashcards
Cirkel van veiligheid – gebaseerd op Marvin et al., 2002

Het doel van IGT-K

IGT-K is een geprotocol­leerde inter­ventie specifiek voor kinderen met een achter­grond van kinder­mishandeling, gehechtheids­breuken en gehechtheids­trauma, die ernstige problemen laten zien in hun emoties en gedrag. IGT-K is een geïntegreerd behandel­model waarin een gezins­therapeut en een EMDR-thera­peut nauw met elkaar en het gezin samen­werken. Deze multi­discipli­naire behande­ling biedt een oplossing voor kinderen en hun (pleeg)ouders bij wie het inzetten van trauma­verwerking nog niet direct haalbaar is, maar wel wenselijk. IGT-K heeft enerzijds als doel de gehecht­heid, opvoeder-kind inter­actie en emotie­regulatie te verbeteren en anderzijds trauma­klachten en emotionele en gedrags­problemen te verminderen. In IGT-K worden inter­venties en technieken ingezet die op dat moment noodzake­lijk zijn, zoals inter­venties gericht op het vergroten van de veilig­heid, het verbeteren van emotie­regulatie en leren uiten van wat is meegemaakt. Vervolgens wordt trauma­verwerking middels EMDR toegepast.

Voor welke cliënten zou IGT-K geïndiceerd zijn?

IGT-K is ontwikkeld voor kinderen die vroeg­kinder­lijk inter-relationeel getrauma­tiseerd zijn en ten gevolge daarvan trauma­klachten, gehecht­heids­problema­tiek, emotie­regulatie­problemen en/of gedrags­problemen hebben ontwikkeld. Bij deze doelgroep kan in de klinische praktijk sprake zijn van redenen waarom het inzetten van effectieve behandel­vormen, zoals TF-CBT of EMDR, nog niet lukt. Voorbeelden van dergelijke redenen zijn kinderen met ernstige problemen met gedrag of regulatie of kinderen die niet willen of niet kunnen spreken over het trauma dat zij hebben meegemaakt. Voor deze groep, bij wie het nog niet lukt om een directe evidence-based traumaverwerkingstherapie uit te voeren, kan het nodig zijn om de eerste twee fasen van de behandeling te gebruiken om jeugdigen en hun opvoeders voor te bereiden op traumaverwerking.